PUBLIC COURSES

Олон нийтэд зарлагдсан хөтөлбөрүүд

2024 оны 5 дугаар сар

Winning with Relationship Selling
Харилцаагаар амжилттай борлуулах нь

📅 5 сарын 5, 11, 12нд 09:00-18:00

2024 оны 6 дугаар сар

📅 6 сарын 17, 19, 21, 24, 26, 28нд 10:00-13:00

2024 оны 7 дугаар сар

📅 7 сарын 22, 24, 26, 29, 31 болон 8 сарын 02нд 10:00-13:00

2024 оны 8 дугаар сар

📅 8 сарын 05, 07, 09, 12, 14, 16нд 10:00-13:00

📅 8 сарын 10, 11, 17нд 10:00-13:00